al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sekretariat@sp58katowice.pl  
rodo   vulcan         bip logo  

Rekrutacja 2024/2025 - zarządzenia i terminy naboru.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Dofinansowanie w SP 58.

Rządowe programy realizowane w szkole.

Współpraca miasta Katowice z organizacją UNICEF.

Programy i projekty realizowane w naszej szkole.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

"afazJA - możeMY", "WychodziMY poza schemaTY"

Innowacje nauczycieli - inkubator Popojutrze 2.0.

Duplikat legitymacji

Aktualna kwota za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 9zł. Wpłat proszę dokonywać na konto szkoły podane w Procedurze.

W celu wydania duplikatu legitymacji w sekretariacie szkoły należy złożyć:

- wniosek
- dowód wpłaty,
- zdjęcie opisane wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania.

Czas na wydanie dokumentu wynosi 2 tygodnie.

Duplikat świadectwa szkolnego

W celu wydania duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły należy złożyć:
- wniosek (zob. załącznik do Procedury)
- dowód wpłaty.

KONTO BANKOWE SZKOŁY:

PKO BP SA  ODDZ. 3  KATOWICE 22 1020 2313 0000 3102 0573 2922

 

Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców proponuje ubezpieczenie w PZU na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach.
Szkoła nie pośredniczy w zawarciu ubezpieczenia. Należy tego dokonać indywidualnie. Aby ubezpieczyć dziecko, trzeba skorzystać ze strony ubezpieczyciela (https://ubestrefa.pl/oferta/hstdlp).
Oferta zawiera 3 różne warianty zakresu ubezpieczenia w cenie rocznej:  55 zł , 91 zł, 161 zł.
W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Doradcą Ubezpieczeniowym Rafałem Mieleckim pod numerem telefonu 880 065 249, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od dnia 1 września 2022 roku nie ma możliwości ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego przez szkołę. W związku z tym rodzice, który chcą ubezpieczyć dziecko, powinni samodzielnie znaleźć ubezpieczyciela, u którego wykupią indywidualną polisę: ubezpieczenie Wiener lub PZU.

Aby ubezpieczyć dziecko SP 58 w PZU, wystarczy skorzystać z linka: https://ubestrefa.pl/oferta/8xg9f2.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Doradcą Ubezpieczeniowym Rafałem Mieleckim pod numerem telefonu 880 065 249, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2021/2022

Osoba do kontaktu: Tomasz Sikora, tel. 502-071-501

I wariant (składka 50 zł)  InterRisk nr konta : 80 1140 2004 0000 3702 8163 9341
II wariant (składka 70 zł) InterRisk nr konta :  37 1140 2004 0000 3102 8163 9342

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2021 - 31.08.2022 roku obowiązują poniższe nr polis:
Wariant I (składka 50zł)       EDU-A/P  096563
Wariant II (składka 70zł)      EDU-A/P  096565

W przypadku zdarzenia proszę o kontakt po zdarzeniu - nie po zakończeniu leczenia. Aby złożyć dokumenty, proszę wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną przesłać na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Druki pod linkiem rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/.

------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2020/2021

Dane do wpłaty za I wariant (składka 50 zł)
Rozwazny.pl nr konta: 12 1140 2004 0000 3802 8040 1050 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica), klasę.

Dane do wpłaty za II wariant (składka 65 zł)
Rozwazny.pl nr konta : 66 1140 2004 0000 3202 8040 1051 w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia (nie rodzica), klasę.

Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego. Można włączyć również do ubezpieczenia rodzeństwo dziecka będącego uczniem SP 58 Katowice.

W okresie: 1.09.2020 - 31.08.2021 roku

dla wariantu za 50 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A / P 084600
dla wariantu za 65 zł obowiązuje nr polisy: EDU-A / P 084605

Instrukcja zgłaszania zdarzeń:

Proszę o pobranie ze strony szkoły druku do roszczeń, wydrukowanie i wypełnienie. Kompletnie wypełniony druk do roszczenia wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt z osobą obsługującą ubezpieczenie: Tomasz Sikora tel 502 071 501 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2019/2020

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067307 (składka 40 zł)
Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy: EDU-A/P 067308 (składka 56 zł)

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora tel. 502 071 501

Druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia i tabelę norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018 - 31.08.2019 r. funkcjonują numery polis:

dla wariantu I (42 zł):  92104620
dla wariantu II (55 zł):  92104621

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Sikora pod nrem tel. 502 071 501.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły byli ubezpieczeni w Axa

Rodzice zgłaszają się po zdarzeniu, nie po zakończeniu leczenia, osobiście kontaktując sią z przedstawicielem AXA - p. Tomaszem Sikorą, tel. 502 071 501.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zgodnie z definicją nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rzostroju zdrowia albo zmarł.

Jednocześnie zgodnie z OWU NNW Młodziezy Szkolnj i Akademickiej: "z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubó sportowych".

DOKUMENTACJA

Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem:

  • wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero)
  • kartoteka z przychodni (ksero)
  • ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów
  • potwierdzenie ze szkoły (o wypadku, który zdarzył się w ramach zajęć szkolnych: dotyczy zajęć sportowych WF, SKS, zawodów międzyszkolnych)
  • protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w szkole - jeśli został sporządzony)
  • ksero karty rowerowej (dotyczy wypadków rowerowych)
  • ksero prawa jazdy (dotyczy wypadków komunikacyjnych)
  • w przypadku pobić na terenie szkoły - potwierdzenie dyrekcji szkoły o zgłoszeniu takiego zdarzenia w dniu jego wystąpienia
  • w przypadku napadów i pobić poza szkołą - potwierdzenie z Policji (zdarzenie takie należy zgłosić nie później niż po upływie 7 dni).

Jeżeli wypadek zdarzył się na terenie szkoły, uczeń ma obowiązek od razu zgłosić ten fakt u nauczyciela przedmiotu / dyżurującego / wychowawcy w celu sporządzenia protokołu zdarzenia.

Ksero dokumentacji medycznej składa się po zakończonym leczeniu wraz z drukiem (który uzupełnia rodzic) dostępnym na stronie Ubezpieczyciela lub w sekretariacie szkoły.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DZIECI

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom prawnym uczniów o obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych członków rodziny.

Prosimy rodziców o sprawdzenie u płatnika opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy, jeżeli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itp.), czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na przykład dokonali Państwo zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku, a następnie zmienili miejsce pracy lub uzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, to należy powiadomić obecnego płatnika lub pracodawcę o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy pamiętać o tym, że tylko jeden z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie nie posiada także uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji (tzn. że nie jest ubezpieczony w żadnym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA), zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie.

Natomiast jeśli zarówno rodzice, jak i dziadkowie są nieubezpieczeni, należy zgłosić powyższy fakt w szkole, do której dziecko uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Zdarza się, że dzieci posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. np. pobierają świadczenie rentowe, otrzymują stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne lub są zatrudnieni jako pracownicy młodociani -w takim przypadku osoby, które wcześniej dokonały zgłoszenia do ubezpieczenia (rodzic, dziadek lub szkoła), powinny dokonać wyrejestrowania. Także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie kontynuują nauki, muszą być wyrejestrowane z dniem zakończenia nauki.

Informujemy, że zgodnie z przepisami, osoby, które same będąc ubezpieczonymi dobrowolnie nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny.

  • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Afazja

YouTube Sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

Rekrutacja

Mapa witryny

Odwiedzający

7478348
DzisiajDzisiaj998
WczorajWczoraj3388
W tym tygodniuW tym tygodniu4386
W tym miesiącuW tym miesiącu78832
OgółemOgółem7478348

Właśnie teraz

Odwiedza nas 855 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie