al. Krzywoustego 11, 40-870 Katowice     32 254 36 79      sp58katowice.pl  
 vulcan bip logo  
 • Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych.

Zapraszamy do naszej szkoły. Czekamy na Was :)

Tablica informacyjna. Rządowe programy realizowane w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.

Dbam o siebie i innych. Procedura zw. z COVID-19.

Doradztwo zawodowe. Wybór szkoły. Oferty szkół.

Poznaję - planuję - wybieram. Mapa karier.

Co uczniowie robią po lekcjach
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach?

Tego typu pytanie zadają sobie niejednokrotnie mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia, którzy są rodzicami dzieci w wieku szkolnym. Jak znaleźć kogoś, kto w mądry sposób zaproponuje naszym pociechom "lekarstwo na nudę"?
Częściowo odpowiedź na to pytanie znaleźli rodzice uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, bo tu realizowany jest Środowiskowy Program Profilaktyczny pod nazwą "DZIECI TYSIĄCLECIA - INTEGRACJA".

Pod tą nieco tajemniczą nazwą kryje się sposób zagospodarowania czasu wolnego dzieci poprzez zaproponowanie im różnorodnych form aktywności - tak fizycznej, jak i umysłowej.

Popołudniami oraz w weekendy dzieci mogą spotkać się ze swoimi nauczycielami w nieco innej, "nielekcyjnej" atmosferze. Mogą poćwiczyć w sali gimnastycznej, spełnić się artystycznie poprzez udział w zajęciach plastycznych, teatralnych, muzycznych, pogłębić umiejętności posługiwania się komputerem, czy pod okiem nauczyciela odrobić lekcje lub lepiej poznać świat w trakcie wyjść lub wycieczek programowych. Są też zajęcia wspomagające rozwój dzieci o charakterze terapeutycznym. Dzieci mogą też uczestniczyć w zajęciach na basenie szkolnym pod opieką trenera pływania i ratownika.

W ramach programu organizowane są nawet zajęcia sportowe dla rodziców.

Trzykrotnie w trakcie roku szkolnego modyfikowana jest oferta programowa, realizatorzy proponują dzieciom i młodzieży atrakcyjne i potrzebne formy spędzania czasu wolnego.

Aktualna oferta w zakładce "Zajęcia dodatkowe".

sp58 logo pr 09

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA - INTEGRACJA"

1. Założenia wstępne

Środowiskowy Program Profilaktyczny "DZIECI TYSIĄCLECIA" realizowany jest od 2001 roku na terenie Osiedla Tysiąclecia Dolnego. Początkowo adresatami byli uczniowie szkół podstawowych nr 58 i 66. Gdy Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej weszła w skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, oferta programowa została dostosowana do potrzeb:

 • uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej i szkoły gimnazjalnej.

Środowiskowy Program Profilaktyczny wg tej koncepcji stał się istotnym elementem budowania integracji środowiska szkolnego - środowiska bardzo różnorodnego pod względem dotychczasowych doświadczeń, potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Główny cel programu niezmiennie obejmuje działania zmierzające do zagospodarowania czasu wolnego dzieci poprzez zaproponowanie różnorodnych form aktywności: tak fizycznej, jak i umysłowej.

Program obejmuje prowadzenie zajęć:

A. zajęcia cykliczne:

 • sportowe,
 • terapeutyczne,
 • artystyczne,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • rozwijające zainteresowania przedmiotowe i pozaprzedmiotowe.

B. imprezy okazjonalne:

 • wycieczki turystyczno - edukacyjne,
 • spotkania okolicznościowe (np. Mikołajki),

C. formy oddziaływania przeznaczone dla dzieci z udziałem ich rodziców:

 • wspólne zajęcia sportowe,
 • imprezy integrujące środowisko wychowawcze - rodziny i środowisko lokalne,
 • festyny programowe.

W zależności od aktualnych potrzeb środowiska lokalnego charakter i specyfika prowadzonych zajęć będzie ma bieżąco modyfikowana.

 

2. Koordynator merytoryczny programu:

Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem byłą Pani mgr Maria Bernad — psycholog szkolny Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach; doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Katowicach. Od 2013 roku koordynatorem jest Pani mgr Agnieszka Baczyńska.

3. Metody współpracy z rodzicami uczestników programu:

 • udział rodziców w imprezach programowych i zajęciach sportowych o charakterze rodzinnym,
 • indywidualne konsultacje z realizatorami zajęć programowych,
 • poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

4. Działania związane z wdrożeniem programu do realizacji:

 • złożenie u koordynatora programu propozycji zajęć przez nauczycieli ZSI nr 1 zainteresowanych udziałem w realizacji programu,
 • przeprowadzenie wśród uczniów ZSI nr 1 (kl. 4-6 SP i kl. I-III gimnazjum) ankiety dotyczącej ich zainteresowań i potrzeb,
 • opracowanie projektu programu i złożenie go u Pełnomocnika Prezydenta Katowic ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • organizacja spotkań potencjalnych realizatorów proponowanych zajęć w celu uzgodnienia harmonogramu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • prezentacja wśród uczniów szkoły oferty programowej.

Dzwonki

YouTube sport

YouTube channel

Facebook

Archiwum Galerii

Blog świetlicy

Blog SKO

Dziennik elektroniczny

ŚPP

Mapa witryny